Fon Satın Al
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

GSYF, kanun hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, girişim sermayesi yatırımları ve mevzuatın izin verdiği diğer finansal varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.*

Nitelikli yatırımcıların girişim sermayesine yatırım yapmasına olanak sağlayan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları aşağıda verilen özet niteliklere sahiptir;

1.Girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) portföy yönetim şirketleri ile girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilecek olup, GSYF katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacaktır.
2. GSYF toplam değerinin asgari %80'i girişim sermayesi yatırımlarından oluşacaktır. Girişim sermayesi yatırımı, doğrudan veya dolaylı ortaklık, girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış finansman (mezzanine finance) sağlama, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarını satın alma gibi farklı yöntemlerle yapılabilecektir.
3. GSYF portföyündeki varlıkların, uluslararası uygulamalara paralel şekilde bağımsız bir portföy saklayıcısı tarafından saklanması gerekmektedir.
4. Uluslararası “private equity” modeline paralel şekilde, GSYF’lerde farklı türde katılma payları tanımlanabilecektir. Buna göre GSYF’ler, nitelikli katılma payı (General Partners (GP) Shares) ve diğer türde katılma payı (Limited Partners (LP) Shares) ihraç edebilecektir. Katılma payı sahiplerinin hak ve sorumluluklarına GSYF içtüzüğünde ve katılma payı sahipleri ile GSYF arasında düzenlenecek yatırımcı sözleşmesinde yer verilecektir.
5. Nitelikli yatırımcılar tarafından farklı tarihlerde ödenmek üzere GSYF’ye kaynak taahhüdünde bulunulması düzenlenmiş olup, nitelikli yatırımcılardan tahsil edilecek toplam kaynak taahhüdünün asgari tutarı 5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kaynak taahhüdü, GSYF’nin kuruluşunu müteakip 1 sene içinde yerine getirilecek, GSYF portföyü ise bunu izleyen 1 yıl içinde oluşturulabilecektir.
6. GSYF, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda, kurucusu portföy yönetim şirketi yönetim kurulu tarafından veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir veya daha fazla murahhas üye tarafından temsil edilebilecektir. Portföyün girişim sermayesi yatırımlarından oluşan bölümüne ilişkin performans ücretinin alınıp alınmayacağı hususu GSYF içtüzüğü ve ihraç belgesinde serbestçe belirlenecektir.

Girişim sermayesi fonlarının faizsiz finans kriterlerine uyabilmesi için yatırım yaptığı alanların ve işleyiş sürecinin faizsiz finans prensiplerine uygun olması ve GSYF’nin danışma kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.
*Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tebliği (III-52.4) Resmi Gazete, 28874; 7 Haziran 2014